Laddar
Laddar
Laddar

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven NO

§ 3-2.Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

a)        at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,

b)        at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

c)         sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

(3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

(4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:

a)        utforming, merking mv.

b)        bruk, vedlikehold mv.

c)         prøving, sertifisering og godkjenning

d)        godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør.

For mer utdypende info om Arbeidsmiljøloven, se link 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/

Arbeidstilsynet

I følge Arbeidstilsynet skal arbeidsgiver for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig. 

·         Arbeidsgiveren har ansvaret for å tilpasse utstyret til hva slags arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet skjer og antall ansatte.

·         Arbeidsgiveren har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett og at det er godt kjent hvor utstyret er plassert. 

·         Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring og øving i bruken av førstehjelpsutstyret.

Arbeidsgiveren skal i utgangspunktet forebygge ulykker og helseskader på arbeidsplassen. 

Se link til Arbeidstilsynets nettside for mer info;

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/

Beredskap og rutiner

Alle arbeidsplasser skal ha beredskapen og rutinene for førstehjelp og krisestøtte som trengs med tanke på virksomhetens natur, omfang og spesielle risikoer.

Kunnskap om førstehjelp

Med hensyn til virksomhetens natur, omfang og de spesielle risikoene som finnes, skal det være tilstrekkelig mange personer som kan gi førstehjelp på arbeidsplassen. Man skal gjennomføre tiltak for at kunnskap om førstehjelp holdes oppdatert.

Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle arbeidsplasser. Utstyret skal være tilpasset risikoene i virksomheten. Utstyret skal være merket med skilt og være enkelt å komme til.

Hvis det er fare for at stoff som kan forårsake øyeskader, kan sprute eller på andre måter komme inn i øyet, og der det er behov for umiddelbar skylling av øynene for å forhindre skader, må det finnes anordning for øyeskylling i umiddelbar nærhet.