Om verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte.

Ansatte skal fortrinnsvis være vernet ved hjelp av tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved tilpassede arbeidsmetoder og arbeidsprosesser. Personlig verneutstyr skal brukes hvis det likevel er risiko for at arbeidstakeren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

Ulike typer personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen, gir fullt forsvarlig vern. Eksempler på ulike typer verneutstyr er hjelm og annet hodevern, hørselvern, vernebriller/øyevern, arbeidshansker, åndedrettsvern, vernesko, synlighetsklær og fallsikringsutstyr.

Her finner du viktig informasjon om personlig verneutstyr og de ulike produktkategoriene, guider for å gjøre valg av produkt enklere etc. For de respektive områder finnes bibliotek med forklaringer av ulike standarder og symbolforklaringer.