Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å vite om åndedrettsvern

Det handler om lungene dine. Det handler om luftveiene dine. For at de skal kunne utføre sine livsviktige funksjoner både i dag og i fremtiden, må du beskytte dem mot skadelig forurensning. Enkelte partikler eller gasser er ikke bare ubehagelige å puste inn, men de kan faktisk være så skadelige at de kan forårsake varig og av og til dødelig sykdom.

For å kunne velge riktig type åndedrettsvern, er det viktig å finne ut hvilke stoffer som er i miljøet, samt i hvilke konsentrasjoner de forekommer. For optimal beskyttelse er det også viktig at åndedrettsvernet tilpasses slik at man forhindrer lekkasje. Det er 100 % brukstid som gjelder, og det må passe til ansiktet ditt og være komfortabelt å bruke.

I alle situasjoner der det er risiko for skadelige partikler eller gasser, må du bruke egnet åndedrettsvern. Åndedrettsvernet skal være tilpasset brukeren og arbeidsoppgaven. Enkelte luftforurensninger kan påvirke øynene, og også spesielt i høye konsentrasjoner, tas opp gjennom huden. Der det forekommer slike risikoer, skal åndedrettsvernet kompletteres med øyevern og tett vernedrakt. Hvis du er det minste i tvil, kan du kontakte oss i Skydda.

Disse spørsmålene må besvares før du velger utstyr:

1. Er oksygenkonsentrasjonen lavere enn 19 %?

Hvis oksygenkonsentrasjonen er lavere enn 19 %, eller i miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen ikke er målt og det kan være oksygenmangel, må det brukes trykkluftmatet åndedrettsvern.

2. Er det oksygenmangel?

Filterutstyret må ikke brukes ved oksygenmangel.

3. Hvilke stoffer finnes i arbeidsmiljøet?

 • Er de farlige?
 • Hvilke hygieniske grenseverdier har disse stoffene?
 • Finnes stoffene i gass- eller partikkelform?
 • Hvor høy er konsentrasjonen av stoffene i miljøet?

4. Er det eksplosjonsfare?

Utføres det arbeid i miljøer hvor det er eksplosjonsfare, må man bruke eksplosjonssikkert utstyr (EX) i samsvar med ATEX-direktivet 94/9/EF. Gjelder ved valg av motorisert åndedrettsvern.

Åndedrettsvern deles inn i to hovedgrupper

Filterbeskyttelse

 • Luften går gjennom et filter som renser den.
 • Skal kun brukes ved normal oksygenkonsentrasjon i luften. Beskytter mot gass/damp, partikler og en kombinasjon av gass og partikler.

Åndedrettsapparater

 • Luft/oksygen fra en ikke-forurenset kilde
 • Beskyttelsen fungerer uavhengig av luften i omgivelsene. Bærbart åpent eller lukket system, og trykkluftsapparat med slange.

Ulike beskyttelsefaktorer for åndedrettsvern

Åndedrettsvern klassifiseres etter type og beskyttelsesfaktor. Begrepet beskyttelsesfaktor kan brukes som hjelpemiddel ved valg av åndedrettsvern. Hvilken beskyttelsesfaktor et åndedrettsvern gir, bestemmes av summen av lekkasjene fra omgivelsene. Beskyttelsesfaktoren angir åndedrettsvernets evne til å rense luften. Jo farligere luftforurensning som finnes i omgivelsene, desto høyere beskyttelsesfaktor må åndedrettsvernet gi. Hvis stoffet er kreftfremkallende eller kan penetrere huden, bør man bruke åndedrettsvern med betydelig høyere beskyttelsesfaktor. 

Tenk på følgende for å oppnå best mulig beskyttelsesfaktor:

 • At masken tetter mot ansiktet.
 • Gjennomfør funksjonstest av inn- og utåndingsventiler.
 • Bruk riktig filter med tilstrekkelig kapasitet.

For å gjøre det enklere å forstå hvordan man beregner beskyttelsesfaktoren, finner du to eksempler nedenfor.

Eksempel 1

Stoff: Trestøv

Hygienisk grenseverdi: 2 mg/m3

Analyse: Ved målinger har det blitt målt 60 mg/m3

Nødvendig beskyttelsesfaktor: 60 / 2 = 30
 

Eksempel 2

Stoff: Sinkklorid

Hygienisk grenseverdi: 1 mg/m3

Analyse: Ved målinger har det blitt målt 25 mg/m3

Nødvendig beskyttelsesfaktor: 25 / 1 = 25
 

For å vite hvilken type åndedrettsvern som passer til et konkret arbeidsmiljø, kan man bruke veiledningen vår. Der kan man lese hvilken type beskyttelse man trenger basert på den aktuelle beskyttelsesfaktoren. Klikk her for å gå til veiledningen.

PCB-sanering

PCB forekommer i bygninger og skal saneres i løpet av de kommende år.

 • PCB er vanskelig å bryte ned og lagres i kroppen, først og fremst i fettvev og lever.
 • Kan gi leverskader med både gulsott og kreft som resultat.

Det er derfor meget viktig at de som arbeider med PCB-sanering bruker åndedrettsvern med høy beskyttelsesfaktor.

Isocyanater og filterbeskyttelse

Isocyanater brukes blant annet som herder i polyuretan – PU. Man kan for eksempel utsettes for isocyanater når man arbeider med lim, lakk og tetningsmiddel som er basert på PU. Ved oppvarming, for eksempel ved sveising og sliping av lakkerte biler, avgir isocyanater damp.

 • Hvis man puster inn isocyanater, kan man få astmalignende luftveissykdommer, selv ved meget lave konsentrasjoner.
 • Det er umulig å lukte om man blir utsatt for isocyanater fordi luktgrensen ligger langt over den hygieniske grenseverdien – HGV.