Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Februar/asbestsanering.jpg

Dette må du vite om asbest

2023-01-10
Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest.

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. De fleste utsettes for asbest i yrkessammenheng. 

Asbest som står fast i en vegg utgjør ingen helsefare. Risikoen oppstår når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Asbestrelatert sykdom oppstår ikke akutt, og symptomer kan i mange år være diffuse og langsomme. Lungekreft, lungehinnekreft og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Asbest er den eneste kjente risikofaktor og årsak til lungehinnekreft. Det kan ta 15-60 år fra asbesteksponering til kreft utvikler seg. Røyking øker risikoen for asbestrelatert lungekreft.

Andre sykdommer som kan skyldes asbestfibre er pleuraplakk, asbestpleuritt, perikarditt og KOLS. Det er viktig å bemerke at asbestarbeid med riktig verneutstyr og i tråd med gjeldende bestemmelser, ikke medfører økt helserisiko for sykdom.  
 

Hvem er mest utsatt for asbestrelatert kreft?

Asbestfibre er først og fremst en risiko for de som har vært direkte utsatt for asbest i yrkessammenheng. Bygningsarbeidere som rørleggere, isolatører, snekkere, og elektrikere, vaktmestere, brannfolk, og brannforebyggere og andre innen bygningsbransjen er særlig utsatt. De som fjerner og hogger eldre innretninger innen petroleumsvirksomhet/offshore er også utsatt. Asbest utgjorde også en fare for de som tidligere bodde i nærheten av industri hvor det ble benyttet asbest i produksjonen.

Privatpersoner og andre, som pusser opp, river, rehabiliterer og reparerer bygninger og innretninger kan støte på asbestmateriale og frigjøre asbestfibre i luften. Ofte uten at de vet det. Få privatpersoner vet hva asbest er og hvor det kan finnes i et hus. Privatpersoner benytter sjelden verneutstyr, og kan derfor være ekstra utsatt.

Arbeidsgiverens ansvar å riksikovurdere og sikre arbeidet

Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Det kreves tillatelse fra Arbeidstilsynet for å håndtere asbest. 

Alle virksomheter som skal utføre rivning, reparasjon eller vedlikehold av bygningselementer med asbestholdig materiale, må søke tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Skydda tilbyr en rekke produkter for personlig verneutstyr ved arbeid med asbest. Valg av verneutstyr bør gjøres for hvert enkelt tilfelle etter utført risikoanalyse. 

Fakta om asbest:


Selv om asbest har vært forbudt i snart 40 år, regner man likevel med at opp mot 150 personer dør av kreft på grunn av asbesteksponering hvert år i Norge. Omtrent 70 av disse dør av mesoteliom, tall for asbestrelatert lungekreft er noe mer usikkert. Til sammenlikning dør rundt 90 personer i trafikken hvert år. 

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, internitt, pernitt og asbestolux forteller at platene kan inneholde asbest.

 

Hvordan kan asbest føre til kreft?

Asbest er en type mineraler med fiberstruktur. Når en person puster inn (inhalerer) eller svelger asbestfibre, klarer ikke kroppen å bryte ned, eller fjerne fibrene. Det blir sittende fast i vev i og rundt lungene, og i sjeldne tilfeller i fordøyelseskanalen. Over mange år kan fibrene føre til irritasjon og betennelse som skader cellene og deres arvestoff, DNA. Genetiske endringer som følge av skadet DNA kan over lang tid forårsake unormal cellevekst og kreft. 


Det tar fra 20 til 40 år fra du har vært utsatt for asbest til det eventuelt kan påvises lungehinnekreft. 

Se webinar om Asbest ved renoveringsarbeid fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt:

Kilder:

https://kreftforeningen.no/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/

https://stami.no/filmer/opptak-fra-webinar-asbest-ved-renoveringsarbeid/

https://kreftforeningen.no/content/uploads/2022/08/sporsmal-og-svar-om-asbest-og-kreft.pdf